Årsmöte Norrköpings pistolskyttering

När:
28 februari, 2013 kl. 18:00 – 21:00
2013-02-28T18:00:00+00:00
2013-02-28T21:00:00+00:00

Årsmöte äger rum tordagen den 28 februari 2013 kl 19.00 i byggnad 63 på gamla F13 området.

Vägbeskrivning:
Skylt Bråvalla och följ Hangargatan till du är mittför Fiahemmet/ hem för övergivna katter. Till höger om Fiahemmet har ungdomshemvärnet sina lokaler i byggnad 63.

Vi hälsar samtliga medlemmar hjärtligt välkomna.

Resultatlista över pristagare vid Ringmästerskap, ban- och fältserie bifogas och vi ber klubbarna informera pristagarna så att så många som möjligt av dessa kommer till årsmötet för att mottaga sina priser.

Befullmäktiga ombud äger rösträtt.

Motioner skall vara inkomna senast den 20 februari till undertecknad.

Än en gång hjärtligt välkomna.

Norrköping den 5 februari 2013
För Norrköpings Pistolskyttering

Charlott Siegers
Sekreterare
Dalhemsvägen 13
61294 Finspång

Bilagor:
Pristagare 2012
Dagordning

Resultatlista För Ringmäserskap,Ban o Fältserien 2012

Utkast till tävlingsprogram 2013

D A G O R D N I N G

vid ordinarie årsmöte den 28 februari 2013 med Norrköpings Pistolskyttering

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 3 Godkännande av dagordning
§ 4 Val av två justeringsmän (tillika valkontrollanter)
§ 5 Upprop
§ 6 Frågor om mötets stadgeenliga utlysande
§ 7 Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2012 (utdelas
vid ankomsten till mötet)
§ 8 Föredragning av kassören av ekonomisk redogörelse
§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse
§ 10 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11 Fastställande av årsavgifter 2014
§ 12 Behandling av från styrelsen hänskjutna frågor samt inkomna motioner
§ 13 Tävlingsprogram 2014
§ 14 Val av ordförande för en tid av ett år
§ 15 Val av vice ordförande för en tid av två år
§ 16 Val av en styrelseledamöter för en tid av två år
§ 17 Val av tre styrelsesuppleanter för en tid av ett år
§ 18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
§ 19 Val av valberedning
§ 20 Övrigt
§ 21 Prisutdelning
§ 22 Mötets avslutning med förtäring

Lämna ett svar