Stadgar

För Norrköpings Pistolklubb med säte i Norrköpings kommun.
Klubben bildades den 29 april 1948.
Stadgarna har senast ändrats av årsmötet 10 maj 2004.

Uppgift m. m.
§ 1

Norrköpings Pistolklubb, nedan kallad föreningen, har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull hantering av dessa vapen enligt Svenska Pistolskytteförbundets stadgar, samt enligt beslut och anvisningar som meddelas med stöd därav.
Föreningen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och till Östergötlands pistolskyttekrets, samt till Svenska Sportskytteförbundet.
Föreningen och dess medlemmar är skyldiga att följa de författningar som gäller för pistolskytte, av myndighet utfärdade föreskrifter samt pistolskytteförbundets stadgar och med stöd därav meddelade beslut och anvisningar.

Medlemskap
§ 2

Medlemskap kan vinnas av svensk medborgare eller medborgare i EU-land eller nordiskt land, som varaktigt uppehåller sig i Sverige, eller annan utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd. Den som inte är känd för pålitlighet och den som genom brott eller på annat sätt visat sådana egenskaper att han inte bör anförtros vapen får inte vara medlem.
Ansökan om inträde i föreningen skall vara skriftlig och innehålla en förbindelse om att medlemmen skall följa dessa stadgar. Ansökan skall vara tillstyrkt av en styrelseledamot eller av två föreningsmedlemmar som styrelsen har förtroende för.
Beslut i fråga om medlemskap fattas av styrelsen. Om en ansökan avslås skall beslutet vara skriftligt och skälen redovisas, liksom vad den sökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Styrelsens beslut om uteslutning får begränsas till viss tid (diskvalifikation). Sådan uteslutning får som längst gälla under sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte finns får styrelsen i stället meddela medlemmen en varning.
Styrelsens beslut om uteslutning av medlem av annan anledning än bristande betalning samt beslut om diskvalifikation eller varning skall vara skriftligt och skälen redovisas, liksom vad den sökande skall iaktta för att överklaga beslutet.
Förbundsstyrelsen har meddelat föreskrifter angående uteslutning, diskvalifikation och varning av medlem.
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Medlemskapet upphör i sådant fall den dag då avgiften för det andra verksamhetsåret förfaller.

§ 3
Avgifter fastställs vid årsmöte.
Medlem skall betala årsavgift senast den 1 april samt de övriga allmänna avgifter som beslutas av föreningen. Vid inträde i föreningen skall avgiften betalas innan medlemskapet blir gällande. Därest avgiften ej erlagts inom fastställd tid må medlemmen uteslutas ur föreningen.

§ 4
Till hedersledamot i föreningen får årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften. Hedersledamot betalar ej årsavgift.

Överklagande av beslut
§ 5

Beslut som fattats av styrelsen eller av årsmöte får överklagas till kretsstyrelsen av medlem som berörs av beslutet. Överklagandet skall innehålla uppgift om det beslut som överklagas, motivering för överklagandet och vilket beslut som medlemmen önskar skall fattas i stället.
Kretsstyrelsens beslut i den överklagade frågan får överklagas till förbundsstyrelsen av medlem som berörs av beslutet. Överklagandet skall innehålla motsvarande uppgifter som sagts i föregående stycke.

Årsmöte
§ 6

Årsmötet skall hållas före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast 8 dagar före mötet. Verksamhetsberättelse, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna, t ex genom att anslås i klubblokal/anslagstavla, senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
Motion från medlem till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över motion.
Motion från medlem i fråga som berör förbundets stadgar, allmänna regler och övriga bestämmelser och därför måste föras upp på förbundsmötesnivå skall vara styrelsen tillhanda senast 1 november. Föreningen avgör, helst vid allmänt medlemsmöte vilka motioner som skall sändas vidare till kretsen. Motioner från föreningen till kretsen skall vara kretsstyrelsen tillhanda senast 1 december.

§ 7
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av budget
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
12. Val av föreningens ordförande
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor(er) jämte suppleant(er)
15. Val av ledamöter i valberedningen, varav en ordförande
16. Övriga frågor

§ 8
Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter har rösträtt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med på föredragningslistan i kallelsen till mötet.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, dvs mer än hälften av antalet avgivna röster. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.
Val avgörs genom relativ majoritet, dvs den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda). I händelse av lika röstetal skall lotten avgöra.
Omröstning är öppen. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske med sluten omröstning.

Extra årsmöte
§ 9

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Styrelsen kan även i annat fall kalla till extra årsmöte då styrelsen finner det motiverat.
När styrelsen tagit emot en begäran enligt föregående stycke skall den inom 14 dagar kalla till extra årsmöte inom två månader från kallelsen. Kallelsen med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och samtidigt anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen – trots att den har sådan skyldighet som sägs i föregående stycke – att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen i stället utföra kallelsen.
Vid extra årsmöte får endast behandlas den eller de frågor som motiverar mötet.

Styrelsen
§ 10

Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen tillsätter även de övriga befattningar som styrelsen anser behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant i styrelsen Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe.
Styrelsen får adjungera person(er) till styrelsen. Adjungerad har inte rösträtt men kan ges yttrande- och förslagsrätt.

§ 11
Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter har kallats och då det finns ett antal röstberättigade närvarande som är minst halva antalet av styrelsens ledamöter. För alla beslut krävs att minst hälften av de röstberättigade är ense om beslutet – dock minst tre. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras vid skriftlig omröstning eller per telefon. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid nästa styrelsemöte.
Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden och justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 12
Styrelsen åligger särskilt

  • att leda föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och enligt Svenska Pistolskytteförbundets stadgar och med stöd av dessa meddelade beslut och anvisningar att bereda de ärenden som skall behandlas på årsmötet samt verkställa årsmötets beslut
  • att pröva och avgöra frågor om medlemskap i föreningen och om disciplinära åtgärder
  • att pröva och avgöra ärenden om intyg om behov av vapen att förvalta föreningens egendom
  • att ordna skjutövningar att ordna tävlingar och i övrigt främja intresset för pistolskytte bland föreningens
    medlemmar att före utgången av mars månad lämna berättelse över föregående års verksamhet
  • att före mars månads utgång överlämna styrelseprotokoll och räkenskaperna för föregående verksamhetsår till revisorerna
  • att senast den 15 januari sända in uppgifter om under föregående verksamhetsår avlagda prov för skytteutmärkelser till förbundet
  • att före januari månads utgång sända in årsrapport i två exemplar till pistolskyttekretsen Revisorer

§ 13
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga föreningens handlingar. Föreningens räkenskaper och styrelsens protokoll skall vara revisor tillhanda senast den 1 april. Revisionsberättelse skall överlämnas till
styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Stadgeändring
§ 14

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. För giltighet krävs beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster och att ändringen har godkänts av förbundsstyrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får avges skriftligen av medlem eller av
styrelsen.

Föreningens upplösning
§ 15

Förslag om föreningens upplösning får endast väckas till ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning av föreningen är giltigt endast om det har fattats vid två årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, och vid båda dessa möten har biträtts av minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna.
Beslutas om upplösning skall beslut också fattas om användningen av föreningens tillgångar för ändamål som främjar skytte med pistol och revolver.
Beslutet samt avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse och avslutande balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas förbundsstyrelsen.

Lämna ett svar